menu
Konkurs z okazji Dnia Kobiet

Szczegóły aktualności

  1. Strona główna
  2. Szczegóły aktualności
21
wrz ’23
22
wrz ’23

Rabat 20 pln na każdą rezerwację.

24 lut 2023

Halooo Lublin ! Lada chwila Dzień Kobiet, czyli okazja do świętowania ! Przy współpracy z Pepi zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania jest voucher o wartości 100 zł do wykorzystania w restauracji Ansaldo.
 

Co należy zrobić, aby wygrać voucher?

Zadanie konkursowe:

1) Napisz w komentrzu, pod postem w naszych mediach społecznościowych, z czym ci się kojarzy miasto Lublin i co najlpierw pokazałabyś/pokazałbyś turyście i dlaczego?

2) Wskaż osobę, z którą chciałabyś zrealizować voucher.

3) Miło nam będzie, jeżeli udostępnisz informacje o konkursie na swoim profilu.

4) Super, jeżeli polubisz profil LubHotel i Pepi, aby być na bieżąco wiedzieć co u nas słychać.

 

Znajdziesz nas:

Instagram:

LubHotel: https://www.instagram.com/lubhotel/

Pepi: https://www.instagram.com/pepi_polska/

Facebook:

LubHotel: https://www.facebook.com/lubhotellublin/?locale=pl_PL

Pepi: https://www.facebook.com/pepiszyjemydladziecikokonyrozkikocykiotulacze/


Konkurs będzie rozstrzygnięty na podstawie największego zaangażowania i najciekawszej odpowiedzi.

 

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE:

Z DNIA 25.02.2023

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem”), jest Domy Am7 Sp. z o.o, z siedzibą w Lublinie ul. Rusałka 11, 20-103 Lublin
(zwany dalej „Organizatorem”).
Fundatorem nagrody jest Organizator.
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
Konkurs jest prowadzony na stronie “Pepi – dzieci otulone miłością” (zwanej dalej “Fanpage”) oraz Instagramie Pepi_Polska
Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook lub Instagram

W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
§ 3. NAGRODA

W Konkursie przewidziano jedną nagrodę – dla jednej osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.
Nagrodą jest poduszka i voucher o wartości 100 zł do zrealizowania w Restauracji Ansaldo.
Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Pepi – dzieci otulone miłością
Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook i Instagram na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/pepiszyjemydladziecikokonyrozkikocykiotulacze i Pepi_Polska
Konkurs trwa od dnia 25.02.2023 do 04.03.2023 do godz. 00:00
§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

1) Napisz w komentrzu, pod postem w naszych mediach społecznościowych, z czym ci się kojarzy miasto Lublin i co najpierw pokazałabyś/pokazałbyś turyście i dlaczego?

2) Wskaż osobę, z którą chciałabyś zrealizować voucher

3) Miło nam będzie, jeżeli udostępnisz informacje o konkursie na swoim profilu

4) Super, jeżeli polubisz profil LubHotel i Pepi, aby być na bieżąco, wiedzieć co u nas słychać

Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem Pepi -dzieci otulone miłością oraz na Instagramie Pepi_Polska
§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu, a także na podstawie kryterium którym będzie największe zaangażowanie.
Spośród komentarzy Organizator wyłoni jednego zwycięzcę.
Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 7 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie Pepi -dzieci otulone miłością zwaną FanPage
Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 72 h godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u – Pepi -dzieci otulone miłością wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko

b. adres korespondencyjny

c. numer telefonu

d. adres mailowy

Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.
Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora jako przesyłka na adres wskazany przez Uczestnika.
§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook i Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka i Instagram;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka Instagram kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook i Instagram

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook i Instagram.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebookai Instagram
§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
§ 9. PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora
Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.02.2023 i obowiązuje do 04.03.2023 roku.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

mobile nav bg
Newsletter

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez LUBHOTEL WIĘCKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Krańcowa 107A, 20-338, Lublin Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane